Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce https://elektronicke-drazby.moravolen.cz/ a odesláním tohoto souhlasu a mých osobních údajů, které jsem osobně uvedl, poté, co jsem se seznámil s uvedenými Informacemi o zpracování osobních údaji v rozsahu, v jakém jsem je uvedl na registračním formuláři na uvedené webové stránce https://elektronicke-drazby.moravolen.cz/, výslovně souhlasím s tím, aby tyto mé mnou poskytnuté osobní údaje byly použity správcem osobních údajů MORAVOLEN HOLDING a.s., a zaškrtnutím pole současně stvrzuji, že jsem se s podmínkami zpracování osobních údajů seznámil/a/ a nemám k nim žádné výhrady.

Uděluji proto souhlas společnosti MORAVOLEN HOLDING a.s., se sídlem Krátká 2, Šumperk, PSČ 787 01, IČ: 255 51 426, zapsané ve veřejném (obchodním) rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2111, emailový kontakt: info@moravolen.cz, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • u prodeje či koupě nemovitých věcí rodné číslo (nutné pro katastrální úřad),
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

Provedení registrace účastníka dražby na portálu https://elektronicke-drazby.moravolen.cz/;

 

Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok od udělení souhlasu.

 

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osoby uvedené v § 20 odst. 5, zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o poskytnutí služeb či činností Správcem, příp. zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.